با توجه به اینکه در بند رضایتنامه قالب شما نیز ذکر شده است مسئولیت هرگونه تغییرات به عهده خودتان می باشد و برای جلوگیری و پیشگیری از بروز مشکل ، فیلم های اموزشی ارائه گردیده که با استفاده از آنها هیچگونه مشکلی برای سایت شما به وجود نخواهد آمد.لذا شخصا باید اقدام به رفع مشکل نمایید